image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Sở

Căn cứ Quyết định số 17/2022/QĐ-UB ngày 31/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-SNV ngày 13/6/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ;

Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 về việc phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An.

Điều 1. Phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An như sau:

1. Ông Võ Thanh Phong, Giám đốc

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo và lãnh đạo toàn diện các công việc của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác:

+ Công tác tổ chức bộ máy; quản lý, sử dụng biên chế hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; công tác cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

+ Công tác nội bộ Sở: Tổ chức bộ máy và công chức, viên chức; công tác thi đua, khen thưởng cơ quan; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác pháp chế, thực hiện quy định dân chủ và công tác dân vận chính quyền cơ quan.

- Giám đốc là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm quản lý kinh phí hoạt động của cơ quan theo quy định. 

- Trực tiếp phụ trách Văn phòng Sở, Phòng Tổ chức, biên chế và công chức, viên chức.

 

- Theo dõi công tác Ni vụ 3 huyện, thành phố

1. Thành phố Tân An.

2. Huyện Đức Hòa.

3. Huyện Mộc Hóa.

2. Ông Trần Kỳ ĐứcPhó Giám đốc

Chịu trách nhiệm giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; văn thư, lưu trữ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

- Trực tiếp phụ trách Ban Tôn giáo; Phòng Văn thư - Lưu trữ; Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

- Theo dõi công tác Ni vụ 4 huyện, thị  xã

1. Thị xã Kiến Tường.

2. Huyện Đức Huệ.

3. Huyện Thủ Thừa.

4. Huyện Cần Đước.

3. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc

Chịu trách nhiệm giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; công tác xây dựng chính quyền; địa giới hành chính; công tác quản lý nhà nước về thanh niên; công tác Dân vận chính quyền; phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

- Trực tiếp phụ trách Ban Thi đua - Khen thưởng; Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên.

- Theo dõi công tác Nội vụ 4 huyện

1. Huyện Tân Trụ.

2. Huyện Cần Giuộc.

3. Huyện Vĩnh Hưng.

4. Huyện Tân Hưng.

4. Ông Trần Hải Tuấn, Phó Giám đốc

Chịu trách nhiệm giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác cải cách hành chính của tỉnh; công tác thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ; kiểm tra công vụ; công tác quản lý nhà nước về hội, tổ chức phi chính phủ; phụ trách một số công tác về công chức, viên chức của tỉnh (thẩm định Đề án vị trí việc làm; chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, sinh hoạt phí) và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

- Trực tiếp phụ trách Thanh tra Sở.

- Theo dõi công tác Ni vụ 4 huyện:

1. Huyện Thạnh Hóa.

2. Huyện Châu Thành.

3. Huyện Bến Lức.

4. Huyện Tân Thạnh.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 10/QĐ-SNV ngày 12/01/2021 của Sở Nội vụ về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, ban, trung tâm và công chức, viên chức Sở Nội vụ thi hành Quyết định này./.

Giám đốc

Đã ký

Võ Thanh Phong

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh